Agregados

Arena

Tezontle

Tepetate

Grava

Piedra Braza Limpia

Granzón

Piedra Braza Revuelta